Senato Karar Tarih ve Sayısı: 29.09.2023


FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uygulanan İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) BEPT: Yabancı Diller Bölümü Temel İngilizce Muafiyet Sınavı (Basic English Proficiency Test)’nı,

b) Bölüm: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nü,

c) CEFR: Avrupa Dil Standartları Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages)’ni,

ç) DBS: Yabancı Diller Bölümü Düzey Belirleme Sınavı’nı,

d) FSMEPT: Yabancı Diller Bölümü İngilizce Yeterlik Sınavı (Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test)’nı,

e) İngilizce Hazırlık Programı: Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı’nı,

f) Kur: Öğrencilerin bir CEFR seviyesini tamamladıkları 7 ile 9 hafta arası süren eğitim programını,

g) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,

h) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,

ı) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni,

i) Yaz Okulu: İngilizce Hazırlık Programı Yaz Okulu’nu

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

 

Eğitimin Amacı

MADDE 5 - (1) İngilizce Hazırlık eğitiminin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve bölümler için zorunlu, tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapan lisans programları için isteğe bağlı İngilizce eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslara göre öğrenci yetiştirmektir.

(2) Hazırlık eğitiminin amacı, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere, aldıkları yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla öngörülen dil yeterliğini ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını takip edebilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı’na Öğrenci Kabulü

MADDE 6 - (1) Üniversitenin öğretim dili %100 ve %30 İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, DBS veya FSMEPT’ten başarısız olmaları ya da bu sınavlara girmemeleri durumunda zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na kabul edilirler.

(2) Üniversitenin öğretim dili %100 Türkçe olan lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, kayıt esnasında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere ilgili dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri durumunda Senato tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na kabul edilebilirler.

(3) İngilizce Hazırlık Programı’ndaki derslere misafir, özel öğrenci ya da dinleyici kabul edilmez.

(4) Zorunlu hazırlık eğitimi uygulanan programlara dikey geçiş veya yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık eğitiminde, merkezi sınav ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavları

MADDE 7 - (1) Öğretim dili %100 ve %30 İngilizce olan programlara ilk defa kayıt yaptıranlarla, isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Bölüm tarafından güz dönemi başında yapılan DBS ve FSMEPT sınavlarına girerler.

a) Bu sınavlar Bölümün akademik takviminde belirtilen tarihlerde uygulanır ve sınavların uygulanması ile ilgili tüm duyurular Bölümün internet sayfasında ilan edilir.

b) DBS’de toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar.

c) FSMEPT’ten 100 üzerinden toplam 75 ve üzeri puan alan %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ile 65 ve üzeri puan alan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muaf olarak kayıt yaptırdıkları lisans programlarına başlayabilirler.

ç) DBS veya FSMEPT’ten başarısız olan öğrenciler, DBS’den aldıkları puan doğrultusunda seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

d) DBS’ye girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’nın en düşük seviye sınıfına yerleştirilirler.

(2) Güz veya bahar dönemi sonunda yapılan FSMEPT’e girebilmek için %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin en az CEFR B2 düzeyini, %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin ise en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartlarını yerine getirmesi gerekir.

a) FSMEPT’ten toplam 75 ve üzeri puan alan %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ile 65 ve üzeri puan alan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler başarılı sayılırlar.

(3) BEPT, Meslek Yüksekokullarında (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı hariç) ve eğitim dili %100 Türkçe olan lisans programlarındaki İngilizce I (ING101) ve İngilizce II (ING102) derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için yapılır.

 (4) Bölüm tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölümün internet sayfasından duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdürler.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muafiyet

MADDE 8 - (1) Akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

(2) Üniversitenin öğretim dili %100 ve %30 İngilizce olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, dış yeterlik yoluyla İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler.

a) Ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede son üç yılda tamamlayan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

b) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

c) Daha önce Eaquals, CEA veya DEDAK tarafından akredite olan Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan %30 İngilizce lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belge veya belgeleri ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar. Öğretim dili %100 İngilizce lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise bu koşulla muafiyet sağlayamazlar.

ç) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlik ve eş değerlik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.

d) Güz veya Bahar yarıyılı başında FSMEPT sınavından yeterli puan alarak İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulan öğrencilerin, İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek istemesi halinde Yabancı Diller bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. FSMEPT sınavının açıklandığı tarihten itibaren ilk üç iş günü içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu programa devam etmekle yükümlüdür.

 

Sınavlarda Kimlik Belirlemesi

MADDE 9 - (1) Bölümün uyguladığı sınavlara girebilmek için öğrencilerin Üniversiteye ait öğrenci kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmazlar, telafi sınavına giremezler ve sınavdan başarısız sayılırlar.

Öğretim Süresi ve Sistemi

MADDE 10 - (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda kur sistemi uygulanır.

a) Her kur ise 7 ile 9 hafta arası sürer.

b) İngilizce Hazırlık Programı’nda haftada 20 ile 30 saat arası ders verilir.

c) Kurların başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri Bölümün akademik takviminde belirtilir.  

ç) Gereken hallerde, kur başlama-bitiş ve sınav tarihlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu hususta yetkili makam Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’dır.

 

Devam Zorunluluğu

MADDE 11 - (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler, kur bazında teorik ve uzaktan eğitim derslerinin %85’ine devam etmek zorundadır. 

(2) Kur içerisinde devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler kur bitirme sınavına giremez ve bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar eder.

(3) İzinli sayılma halleri:

a) Üniversiteyi temsilen sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, faaliyetlere katıldıkları günlerde,

b) Sağlık sebeplerinden ötürü heyet raporu ya da hastanede yatış belgelerini ibraz eden öğrenciler ilgili raporlarında belirtilen tarihlerde,

c) Üçüncü dereceye kadar (kan ve sıhri) akrabalarını kaybeden öğrenciler, bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün (120 saat) izinli sayılırlar,

ç) Diğer hallerde mazeretin kabul edilip edilmemesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kararına bağlıdır.

(4) Öğrenciler on birinci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mazeretlerine dair belgeleri, ilgili dilekçe ile birlikte üç iş günü içerisinde Bölüm sekreterliğine teslim etmek zorundadır.

Başarı Durumu ve Değerlendirme

MADDE 12 - (1) Bir kurun not ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavlar, yaptığı ödevler ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri belirler.

a) Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınavlar, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar, kur bitirme sınavı, çevrimiçi ödevler ve öğretim görevlisi değerlendirmeleri etkilidir. Söz konusu faktörlerin kur içi değerlendirmeye etki oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Engelli Öğrenci Birimi tarafından Bölüme bildirilen engelli öğrencilere, engel durumlarına göre farklı sınav uygulamaları ve değerlendirme ölçütleri uygulanır.

b) Her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için öğretim dili %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin dönem not ortalamasının en az 70, %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin kur not ortalamasının en az 65 olması gerekir.

c) Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci bir sonraki kurda başarısız olduğu seviyeyi tekrar eder.

(2) FSMEPT’ten başarılı olan öğretim dili %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ve İngilizce Hazırlık Programı’nda CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan veya FSMEPT’ten başarılı olan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler.

a) FSMEPT’ten başarılı olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık başarı notu FSMEPT’ten aldıkları puan, B2 seviyesini tamamlayan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu ise B2 seviyesinde öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.

b) Güz veya bahar dönemi sona ermeden İngilizce Hazırlık Programı’nda CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler dönem sona erene kadar İngilizce eğitimlerine bir sonraki kurda CEFR B2+ seviyesinde devam ederler. Söz konusu öğrenciler için CEFR B2+ seviyesinde eğitim alacakları kurda devam veya başarı şartı aranmaz. Bu öğrencilerin muafiyet işlemleri, CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamladıkları dönemin sonunda gerçekleştirilir.

c) Öğretim dili %100 Türkçe olan ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, akademik yılın sonunda başarısız olmaları veya devamsızlıktan başarısız kabul edilmeleri durumunda lisans programlarına başlayabilirler. Söz konusu öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nda en az CEFR A2 düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda zorunlu lisans dersleri olan İngilizce I (ING101) ve İngilizce II (ING102) derslerinden muaf sayılırlar.

(3) İngilizce Hazırlık Programı’nda yapılan sınavların içeriği ve uygulanmasına yönelik her türlü husus Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir.

a) Yabancı Diller Bölümü, ölçme ve değerlendirme sisteminde kurlara ve seviyelere göre farklı uygulamalar yapabilir, farklı etki oranları ile farklı sınav türleri uygulama hakkına sahiptir.

b) Yabancı Diller Bölümü, kur içinde uygulanan sınav ve ödevlere kur başarı durumunu etkileyebilecek alt puan sınırı ya da ölçütler koyabilir. Öğrencilerin belirlenen ölçütlerin altında puan alması durumunda kur değerlendirme sonucu değişiklik gösterebilir.

c) Sınavlar ile ilgili uygulama usul ve esasları Bölümün internet sayfasında duyurulur.

Mazeret Sınavları

MADDE 13 - (1) On birinci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sebeplerden ötürü ara sınav veya kur bitirme sınavına katılamayan öğrencilerin üç iş günü içerisinde mazeretlerine dair belgeleri ve dilekçeleri ile birlikte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

(2) DBS ve FSMEPT girilmemesi durumunda hiçbir mazeret kabul edilmez ve mazeret sınavı uygulanmaz.

(3) Mazeret sınavının içeriği ve soru tipleri, sınavın aslı ile aynı olmak zorunda değildir.

(4) Mazeret sınavlarının tarihleri Bölümün internet sitesinden duyurulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 14 - (1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili dilekçe ile Bölüm sekreterliğine başvurur.

(2) İtirazlar Bölüm Başkanlığının belirleyeceği bir kurul tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

(3) Herhangi bir mazeretten ötürü telafisi yapılan sınavların sonuçlarına itiraz kabul edilmez.

İngilizce Hazırlık Programı’nda Başarısızlık Durumu ve İngilizce Hazırlık Yaz Okulu

MADDE 15 - (1) İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarısız olan öğrenciler için Yabancı Diller Bölümü tarafından Yaz Okulu açılabilir.

a) Yaz Okuluna katılan öğrenciler, bu program için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlüdürler.

b)  Yaz Okulu içeriği, usulleri ve uygulama esasları Bölümün internet sitesinden duyurulur.

c) Bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarısız olan öğrenciler, Yaz Okuluna katılmak zorunda değildir. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’e herhangi bir koşul aranmaksızın ve DBS’ye girmeden katılabilirler. Yaz Okulu sonunda düzenlenen FSMEPT’e, sadece Yaz Okuluna kayıtlı olan öğrenciler girebilirler.

(ç) Yaz Okulu sonunda FSMEPT’ten başarılı olan öğretim dili %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ile CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan veya FSMEPT’ten başarılı olan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler.

(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı oldukları ilk yıl içerisinde düzenlenen FSMEPT sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan %100 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ile CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayamayan veya FSMEPT sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler bir sonraki akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı’nı tekrar ederler.

a) FSMEPT’ten başarısız olan %100 ve %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ile İngilizce Hazırlık Programı’nda CEFR B2 seviyesini başarıyla tamamlayamayan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler, bir sonraki akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı’nda en son başarıyla tamamladıkları seviyenin bir üst seviyesindeki sınıflara yerleştirilirler. Seviyelerine uygun sınıfların açılamaması durumunda ise alt seviye sınıflarına yerleştirilebilirler.

b) İngilizce Hazırlık Programı’nı tekrar eden öğrenciler, ikinci akademik yıllarında güz dönemi ve bahar dönemi sonunda uygulanan FSMEPT’lere koşulsuz olarak katılabilirler.

c) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nda ikinci yılında da başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki akademik yıldaki eğitim durumlarıyla ilgili tüm hususlarda Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği esas alınır. İkinci akademik yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl başında düzenlenen FSMEPT’ten yine başarısız olmaları durumunda, sınav sonuçlarının resmi olarak duyurulmasını takiben Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Disiplin Kuralları

MADDE 16 - (1) Disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.