- Eaquals Guarantee to Students

The Eaquals Guarantee for Language Centres

Eaquals Guarantee to Staff

Eaquals General Charter

Eaquals Kurs Katılımcıları Tüzüğü

Eaquals Çalışanlar Tüzüğü

Eaquals Genel Bilgilendirme Tüzüğü

Eaquals Genel Tüzüğü

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Arapça hazırlık programları, dil eğitimi alanında uluslararası tanınırlığa sahip kalite değerlendirme ve akreditasyon kurumu EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından yürütülen akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamış ve 4 yıl geçerli olan EAQUALS akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. Bölümümüz ayrıca, Arapça Hazırlık Programımızın akredite olması ile birlikte ülkemizde ve komşu coğrafyada EAQUALS tarafından İngilizcenin yanında Arapça dil eğitimi alanında da akredite olan ilk bölüm olma başarısını göstermiştir.

 

EAQUALS Kimdir?

EAQUALS, 1991 yılında, tüm diller için uluslararası bir kalite derneği ortak vizyonuna sahip bir grup eğitim uzmanı tarafından kurulmuş olan bir akreditasyon kurumudur. 30 yılın üzerinde tecrübe ve geçmişiyle, yabancı dil öğretiminde kaliteyi ve standartlaşmayı sağlamak amacı ile belirli kriterleri ortaya koymuştur. Eaquals’ın stratejik partnerleri arasında; The Association of Language Testers in Europe (ALTE), The Council of Europe, The International Organisation for Standardisation (ISO), British Accreditation Council (BAC) bulunmaktadır.

 

EAQUALS Misyonu

Hükümetlere, öğretim kurumlarına ve bireylere liderlik, rehberlik ve destek sağlayarak dünya çapında dil eğitiminde mükemmelliği ve kaliteyi teşvik etmek.

 

EAQUALS Amaçları

 • Modern dillerin öğretimi için kalite standartları geliştirerek dil öğrenenlerin deneyimlerini geliştirmek
 • Dil eğitimi sağlayıcıları için bu standartlara göre akreditasyon sağlamak
 • Pratik kaynaklar geliştirmek ve modern diller alanında çalışanlara eğitim ve destek sunmak
 •  

EAQUALS Yükseköğretim Kurumları için Denetim/Denetim Programı İçeriği

 • Kurumun/ merkezin yönetimi ve akademik yöneticileri ile toplantılar yapmak
 • Öğrenci ve öğretmen odak gruplarıyla görüşmeler sağlamak
 • Personel ile görüşmeler yapmak
 • Ders gözlemleri yapmak
 • Akademik yönetim ve idari sistemlerin işleyişini kontrol etmek
 • Çevrimiçi olarak depolanan materyaller dahil tüm önemli belgeleri kontrol etmek
 • Dil merkezi tarafından kullanılan binaları ve fiziki ortamı incelemek

 

EAQUALS Standartları ve Alt Başlıkları

 1. Kurumsal Yönetim
 1. Yönetim
 2. Kalite Güvencesi
 3. Personel ile İletişim
 4. Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim
 1. Akademik Yönetim
 1. Ders Tasarımı ve Destek Sistemleri
 2. Öğretme ve Öğrenme
 3. Değerlendirme ve Belgelendirme
 4. Akademik Kaynaklar
 1. Öğrenci
 1. Öğrenci Hizmetleri
 1. Personel
 1. Personel Profili ve Gelişimi
 2. Personel İstihdam Koşulları
 1. Öğrenme Ortamları ve Olanakları
 1. Öğrenme Ortamları

EAQUALS Akreditesini almak isteyen kurumlar, yukarıda belirlenen başlıklardaki standartları sağladığını gösteren kanıtlarını hazırlamak zorundadırlar. Süreç içerisinde 3 defa hazırlanan ve güncellenen kanıtlar gerek çevrimiçi ortamda gerekse ön denetim ve ilk denetim basamaklarında fiziki olarak incelenir.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü EAQUALS Akreditasyon Süreci  

Etkinlik

Tarih

İlk başvuru

11 Şubat 2021

Öz-değerlendirme raporu ve kanıtların hazırlanması

25 Mayıs 2021

İlk çevrimiçi toplantı

1 Haziran 2021

İkinci çevrimiçi toplantı

15 Ekim 2021

Ön denetim öncesi kanıtların hazırlanması

15 Kasım, 2021

Ön denetim

13-16 Aralık 2021

Ön denetim raporunun tarafımıza sunulması

27 Ocak 2022

İlk denetim öncesi kanıtların hazırlanması

6 Nisan 2022

İlk denetim

23-25 Mayıs 2022

Denetim sonrası rapor ve nihai karar

17 Temmuz 2022

 

 

EAQUALS KARAR YAZISI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 2022 yılında EAQUALS tarafından denetlenmiş ve EAQUALS akreditasyonu için gereken yüksek standartları karşılamıştır. Öğretim, ders programları, ders organizasyonu, öğrenme kaynakları ve ölçme / değerlendirmenin yüksek kalitede olduğuna karar verilmiştir. Kurumun, öğrenci ve çalışanlarının refahını korumaya büyük özen gösterdiği tespit edilmiş ve kurum tarafından hazırlanan tüm tanıtım materyallerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu anlaşılmıştır.

Denetçiler, Bölümümüzün aşağıdaki kategorilerde üstün olduğu noktaları belirlemişlerdir.

Yönetim ve İdare

Yabancı Diller Bölümü, üniversite stratejisi ve dil politikasına çok iyi entegre edildiği için yönetim ve idare mükemmeldir. Kalite odaklı yönetim sistemi sayesinde, değişime ve yeniliğe hazır, iyi planlanmış ve organize bir yönetim vardır. Bölümün, personelin katılımını aktif olarak destekleyen ve inisiyatif almasını teşvik eden, çok kapsayıcı bir yaklaşımı vardır.

Kalite güvencesi

Her seviyedeki öğrenci ve personeli dahil ederek, performans hakkında danışma, geri bildirim alma ve ardından geri bildirime göre hareket etmek adına atılan adımlar çok geniş bir prosedür olduğu için, Kalite Güvencesi bir üstünlük alanıdır. Bu prosedürlerin örnekleri, resmi ve gayri resmi sistemlerin, düzenli akademik yönetim odak gruplarının, öğretim görevlisi toplantılarının ve Grup Temsilcileri toplantılarının bir karışımını içermektedir. Ekstra akademik danışmanlığa ve yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için destek sistemlerinin olduğu açıktır. Tüm alanlarda kaliteyi iyileştirmek için çeşitli önlemleri uygulamaya yönelik fevkalade düzeyde bir bağlılık, tüm personel arasında belirgindir.

Personel ile İletişim

Personel ile iletişim mükemmeldir, çünkü ele alınan problemlerin yanı sıra, başarının takdir edilmesinden anlaşılacağı üzere, her seviyedeki personel arasında resmi ve gayri resmi iletişimin seviyesi ve dengesi son derece etkilidir.

Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim

Öğrenciler ve diğer paydaşlarla iletişim mükemmeldir, çünkü web sitesi ve sosyal medya ilgi çekici bir şekilde tasarlanmış ve tanıtım materyalleri, programlar, ilerleme, sınav ve öğretime yaklaşımı ile ilgili son derece net ve ayrıntılı tavsiyeler vermektedir.

Değerlendirme ve Sertifikasyon

Değerlendirme ve Sertifikasyon harikadır, çünkü dil yeterliliğinin değerlendirilmesinin güvenilir olması için hem Sınav Hazırlama Birimi üyeleri hem de sınavlara ilişkin kapsamlı yazılı yönergeler ile desteklenen tüm öğretim görevlileri için çok etkili ve sağlam bir standardizasyon ve moderasyon prosedürleri vardır.

Öğrenci Hizmetleri

Öğrenci Hizmetleri mükemmeldir, çünkü ek ders saatleri ve Google Classroom platformundaki ek öğrenme materyalleri göz önünde bulundurulduğunda, kur boyunca öğrencilere sunulan bilgi ve tavsiyelerin çeşitliliği ve kalitesi olağan üstüdür.

Personel Profili ve Gelişimi

Personelin büyük bir kısmı nitelik, yetkinlik ve deneyim bakımından asgari seviyenin çok üzerinde olduğu için Personel Profili ve Gelişimi son derece iyidir. Mesleki Gelişim Koordinatörü ya da Mesleki Gelişim Birimi’nin kıdemli bir üyesi ile, bir gözlemci öğretim görevlisinin katılımıyla yürütülen akran gözlemi gibi yansıtıcı öğretim uygulamalarına bakılarak, öğretimin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için paylaşımcı bir kültür ortamı olduğu anlaşılmaktadır.

Dil Öğrenme Ortamları ve Olanakları

Prosedürlere, tesislere, ekipmana ve eğitime dikkat ederek öğrencilerin ve personelin sağlığına ve güvenliğine özel önem verildiği için Dil Öğrenme Ortamı mükemmeldir.