Senato Karar Tarihi : 24/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Senato Karar Sayısı : 157

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

HAZIRLIK PROGRAMLARI YAZ OKULU UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Hazırlık Programları Yaz Okulu eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uygulanan Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programları Yaz Okulu eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, Yaz Okulunu tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7, 14 ve Ek 26ıncı maddeleri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönergesi ve Arapça Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. ACTFL: Amerikan Yabancı Dil Öğretimi Yeterlik İlkeleri (American Council on the Teaching of Foreign Languages)’ni,
  2. Bölüm: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nü,
  3. CEFR: Common European Framework of Reference for Languages (Avrupa Dil Standartları Çerçevesi)’ni,
  4. Hazırlık Programı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Arapça Hazırlık Programlarını,
  5. Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
  6. Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
  7. Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni
  8. Yaz Okulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık

Programı Yaz Okulu’nu,

  1. Yeterlik Sınavı: İngilizce (FSMEPT) veya Arapça (AYS) Yeterlik Sınavlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı Yaz Okulu Eğitimine İlişkin Esaslar

Yaz Okulunun amacı

MADDE  5  –  (1)  Üniversitenin  eğitim-öğretim  imkânlarından  öğrencilerin  yaz döneminde de yararlanmalarını sağlamak,

(2) Hazırlık Programı’nda veya Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan öğrencilere başarılı olabilmeleri için imkân sağlamak.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki hazırlık öğrencilerinin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin eğitim- öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yabancı dil hazırlık programı Yaz Okuluna öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yaz Okulu kapsamında ders açılıp açılmamasına, açılacak olan derslerin koşullarına ve öğrenci kabulüne dair karar, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından verilir.

(2) Yaz Okuluna, içinde bulunulan       akademik         yılda    Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının Hazırlık Programına kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

Yaz Okulunun açılması ve ücretler

MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda bir kurun derslerinin açılabilmesi için, söz konusu kurda kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.

(2) Yaz Okulu ücreti,  Mütevelli Heyet tarafından  belirlenir  ve  burs  durumlarına bakılmaksızın tüm öğrenciler için aynı ücret uygulanır.

(3) Yaz Okulu ücreti, akademik takvimde belirtilen kayıt döneminde ödenir.

(4) Yeterli sayı sağlanamadığı için derslerin açılamaması durumunda, öğrenciye kayıt ücreti iade edilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle Yaz Okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde Yaz Okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.

(6) Yaz Okuluna kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.

Öğretim süresi ve sistemi

MADDE 8 – (1) Yaz Okulu takvimi hazırlık programlarının akademik takvimlerinde ilan edilir.

(2) Yaz Okulunda yalnızca bir kur eğitimi verilir.

(3) Yaz Okulu öğretim süresi toplam 7 haftadan ve haftalık 20 ders saatinden az olamaz. Bu süreye sınavlar da dahildir.

(4) Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Yaz Okulu, akademik yarıyıl niteliğinde değildir.

(5) Yaz Okulunda öğrencinin hangi CEFR ya da ACTFL seviyesinde eğitim alacağını, öğrencinin bahar dönemi sonunda başarıyla tamamladığı seviye belirler. Öğrenci, bahar dönemi sonunda en son hangi seviyeyi başarıyla tamamladıysa Yaz Okulunda bir üst seviyede eğitim alır.

(6) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Yaz Okulundan ders alınmasına ilişkin olarak Hazırlık Programında belirli bir CEFR ya da ACTFL seviyesinin tamamlanmasına ve/veya belirli bir not ortalamasının aranmasına karar verebilir.

 (7) Yaz Okulu programında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu Yeterlik Sınavı’ndan da başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Seviyelerine uygun sınıfların açılamaması durumunda alt seviye sınıflarına yerleştirilebilirler.

(8) Yaz Okulundaki devam ve başarı şartlarıyla ilgili tüm düzenlemeler Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) Yaz Okulu sonunda yapılan Yeterlik Sınavı’na, yalnızca içinde bulunulan akademik yılda Yaz Okuluna kayıtlı olan ve Yeterlik Sınavı’na girmek için gerekli olan devam ve başarı şartlarını (belirli CEFR ya da ACTFL seviyesinin başarıyla tamamlanması) yerine getiren öğrenciler katılabilirler.

Farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 10 – (1) Yaz Okulunda hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmediği durumlarda, öğrenci yabancı dil çıktıları ve yeterlik sınavı eşdeğer bir üniversitenin Hazırlık Programı yaz öğretiminden, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’ndan onay alması halinde ders alabilir. İlgili bölüm başkanlığınca onay verilmeyen, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ders/dersler ve yeterlik talepleri kabul edilmeyebilir.

Özel öğrenci

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

a) Öğrenciler, öğrenimlerini sürdürdükleri kurumdan izin alarak, yaz öğretimi kayıt süresi içinde ilgili birime başvurur.

b) Öğrenciler,  öğrenimlerini sürdürdükleri yükseköğretim kurumunda en son başarıyla tamamladıkları dil seviyesini gösterir belgeyi, kayıt esnasında Yabancı Diller Bölümü’ne teslim ederler. Yaz Okulunda, ilgili belgeye dayanarak bir üst seviye sınıfına yerleştirilirler.

c) Özel öğrenciler, Yaz Okulu eğitimine ilişkin tüm esaslara tabidirler.

ç) Yaz Okulunda öğrenim gören özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, sistemini ve öğrencinin notlarını içeren onaylı bir belge verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değişiklikler

MADDE 12 – (1) Üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senatosu ve Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verilen yetkiler kapsamında kalmak ve bunları belirtmek kaydıyla, bu Usul ve Esaslarda değişiklik yaparak uygulanmasına karar verebilirler.

Usul ve Esaslarda Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Usul ve Esaslar ile Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı Yaz Okulu Uygulama Usul ve Esasları yürürlükten kalkmıştır.

MADDE 15 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.