YDB Yurt Dışı Yaz Dil Eğitimi Uygulama Usul ve Esasları

Senato Karar Tarih ve Sayısı: 03.02.2022 / 192/04                                                       

                                                                                                                                                                      Ek-2

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK PROGRAMLARI YURT DIŞI YAZ DİL EĞİTİMİ PROGRAMI UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yurt dışı yaz dil eğitimi programı için uygulanacak hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uygulanan Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programları yurt dışı yaz dil eğitimi programına yönelik gerekli öğrenci başarı değerlendirmesine ve kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. Bölüm: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bölümleri,
  2. Fakülte: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bölümlere sahip olan fakülteleri,
  3. Hazırlık Programı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Arapça Hazırlık Programlarını,
  4. Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
  5. Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
  6. Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni,
  7. Yurt Dışı Dil Yeterlik Sınavı: İngilizce (FSMEPT) veya Arapça (AYS) Yeterlik Sınavlarını,
  8. Yurt Dışı Dil Eğitimi Beyannamesi: Yurt Dışı Programına gitmeye hak kazanan Hazırlık Programı öğrencilerinin sorumluluklarını beyan eden belgeyi,
  9. Yurt Dışı Programı: Yurt Dışı Yaz Dil Eğitimi Programını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Programına İlişkin Esaslar

Yurt Dışı Programının Amacı

MADDE  4– (1) Hazırlık Programında öğrenim gören öğrencilerin akademik yıl boyunca motivasyonlarını ve başarı düzeylerini yüksek tutmak.

(2) Hazırlık Programı’nda Fakülte veya Bölüm temelli en başarılı olan öğrencilerin dil yeteneklerini daha da geliştirmesi için olanak sağlamak.

(3) Yurt Dışı Programına katılarak öğrencilerin uluslararası farkındalığını ve kültür seviyelerini artırmak amaçlanmaktadır.

Yurt Dışı Programına Öğrenci Kabulü

MADDE 5 – (1) Yurt Dışı Programına Hazırlık Programının zorunlu olduğu her Fakülteden veya Bölümden burslu olarak gönderilecek öğrenci sayısına dair karar, Mütevelli Heyeti tarafından verilir. Eğitim dili %100 Türkçe programlara kayıtlı olup isteğe bağlı hazırlık okuyan öğrenciler burslu olarak Yurt Dışı Programına katılamazlar.

(2) Yurt Dışı Programına, içinde bulunulan akademik yılda Hazırlık Programında en az bir akademik yıl öğrenim gören öğrenciler gitmeye hak kazanabilir.        

(3) Herhangi bir sebepten ötürü başarısız olan veya disiplin cezası alan öğrenciler Yurt Dışı Programına katılamazlar.

(4) Yurt Dışı Programına gitmeye hak kazanan öğrenciler, not ortalamaları sıralanarak belirlenir. Bu not ortalamasında etkili olan kur/dönem genel değerlendirme notları, Yurt Dışı Dil Yeterlik Sınavı puanı gibi ölçütlerin etki oranı, her akademik yıl başında öğrenci el kitabında öğrencilere duyurulur.

(5) Yurt Dışı Dil Yeterlik Sınavı’na, yalnızca içinde bulunulan akademik yılda Hazırlık Programlarına kayıtlı olan ve seviye tekrarına düşmeyen veya disiplin cezası almayan öğrenciler katılabilirler.

(6) Yurt Dışı Programına gitmeye hak kazanan asil öğrenciler, yurt dışı dil eğitimi beyannamesini imzalar. Uçak biletleri, hava alanı transferleri, dil eğitimi, konaklama ve seyahat sigortası harici tüm masraf ve etkinlikler ile bunların sorumluluklarını üstlenir.

(7) Yurt Dışı Programına gitmeye asil olarak hak kazanan öğrenciler, Yurt Dışı Programından feragat etmeleri halinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na feragat dilekçesi sunar. Bu öğrencilerin yerine Fakültesinde veya Bölümünde yedek sırada yer alan öğrenci gitmeye hak kazanır. Bir Fakülteden veya Bölümden Yurt Dışı Programına katılmaya herhangi bir öğrenci hak kazanamadığı veya asil ve yedek öğrencilerin haklarından feragat etmeleri halinde ilgili kontenjan başka bir Fakülteye veya Bölüme devredilemez.

Eğitim Süresi ve Sistemi

MADDE 6 – (1) Yurt Dışı Programında 4 ile 5 hafta arası bir yabancı dil eğitimi verilir. Eğitim, en erken Haziran ayı sonunda başlayıp, en geç Eylül ayı başında sona erer.

(2) Yurt Dışı Programında öğrenciler, haftada 20 ders saatinden az olmamak koşuluyla akademik yabancı dil dersleri, hedef kültürle alakalı dersler ve günlük konuşma dili derslerinden oluşan programa tabi tutulur.

(3) Yurt Dışı Programının gerçekleşeceği kurum tarafından, programa katılım için öğrencilerden herhangi bir önkoşul (IELTS, TOEFL puanı gibi) aranmaz. Öğrencilerin sınıflandırılmaları dil eğitim programının başladığı ilk hafta içerisinde dil eğitimi veren kurum tarafından seviye tespit sınavı yapılarak gerçekleşir.

(4) Yurt Dışı Programının sonunda eğitimi veren kurum tarafından öğrencilere başarı sertifikası sağlanır.

(5) Eğitim hizmetini sağlayan kurum, Üniversite tarafından öğrencilerin eğitimlerine dair talep edilen her türlü bilgiyi (başarı durumu, devam durumu gibi) sağlar.

Özel Durumlar

MADDE 7 – (1) Yurt Dışı Programı yalnızca Hazırlık Programından mezun olunan akademik yılı kapsar. Mücbir sebeplerden dolayı ilgili akademik yıl sonunda Yurt Dışı Programının gerçekleşememesi halinde öğrenciler katılma haklarını sonraki yıllarda düzenlenecek Yurt Dışı Programlarına devredemez.

(2) Ciddi boyutlu hastalık, birinci derece akrabanın vefatı, vb. mücbir durumlar oluşmadığı sürece Yurt Dışı Programında eğitimini sonlandıran, derslere düzenli olarak devam etmeyen ve programdan vazgeçen, kendisinden kaynaklanan bir sebepten dolayı sınır dışı edilen veya sonraki yıllarda Üniversite ile ilişiğini kesen öğrenciler dil eğitimine dair muaf tutulduğu tüm masrafları karşılamakla hükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Değişiklikler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senatosu ve Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verilen yetkiler kapsamında kalmak ve bunları belirtmek kaydıyla, bu Usul ve Esaslarda değişiklik yaparak uygulanmasına karar verebilirler.

Usul ve Esaslarda Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.